Shpërblime për Vitin e Ri, ja kush përfiton

Shpërblime për Vitin e Ri, ja kush përfiton

“Minoritetet”, ndryshon projektligji,  tashmë Shqipëria bëhet me 9- të minoritete
Gruaja që ka mjerimin “mikun” e vetëm
Bysheku, pika turistike e famshme pranë Elbasanit braktiset nga turistët, ja arsyeja

Qeveria shqiptare ka miratuar disa vendime në mbledhjen e kësaj të mërkure lidhur me kategortitë të cilat do të përfitojnë shpërblim për festat e fundvitit.

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 5, të ligjit nr.9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe të ligjit nr.109/2017, “Për buxhetin e vitit 2017”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave

 Vendimi:

Përfituesit nga skema e ndihmës ekonomike dhe paaftësisë kompensohen financiarisht, për vitin 2018, në masën 3 000 (tre mijë) lekë,të ndarë sipas kategorive të mëposhtme:
a) Familje, të cilat trajtohen me ndihmë ekonomike;
b) Familje, të cilat kanë në përbërje të tyre anëtarë me aftësi të kufizuara, të lindur ose të bërë të tillë, të cilët deklarohen të paaftë për punë me vendim të KMCAP-së, sipas pikës 3, të nenit 7, të ligjit nr.9355, datë 10.3.2005, “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, të ndryshuar;
c) Individët përfitues të statusit, sipas ligjit nr.8626, datë 22.6.2000, “Statusi i invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik”, të ndryshuar;
ç) Individët përfitues të statusit, sipas ligjit nr.8098, datë 28.3.1996, “Për statusin e të verbrit”, të ndryshuar.

COMMENTS

WORDPRESS: 0