Pezullohet licensa e MCA, Banka e Shqipërisë gjen shkelje të përsëritura

Pezullohet licensa e MCA, Banka e Shqipërisë gjen shkelje të përsëritura

INVESTIGIM/22-vjeçarja e dhunuar keniane, pse u mbajt e fshehur ngjarja?
Ndryshojnë sërish rregullat e Maturës
Franca, kampione e botës! Kroacia e mbyll me nder …

Banka e Shqipërisë ka vendosur pezullimin e licencës e Micro Credit Albania. Shoqëria financiare për kredidhënëse nuk ka zbatuar të gjitha masat administrative të vendosura nga Banka qendrore duke përsëritur shkeljet. Pas një kontrolli në korrik të 2020, pranë subjektit u evidentuan shkeljet shoqëria financiare Micro Credit mori masa për korrigjimin e  situatës. Por në një kontroll të dytë në Shtator të vitit 2022, Departamenti i Mbikëqyrjes vuri re që masat ishin zbatuar pjesërisht duke konstatuar këto shkelje:

“Subjekti  nuk  i  ka  klasifikuar  kreditë  në  përputhje  me  rregulloren; nuk  i  ka  klasifikuar  të  gjitha  ekspozimet  e  një  klienti  në  të njëjtën kategori rreziku; subjekti  nuk  ka  kryer  një  analizë  të  plotë  financiare  mbi  aftësinë  e  paguese, por  është  bazuar  në vetdeklarime të paverifikuara;  subjekti nuk ka një databazë me të dhëna të plota dhe të përditësuara për të gjithë klientët e tij, ka  vepruar  në mënyrë të përsëritur të  shkeljeve  të  kërkesave  rregullatore  për  një  kohë  të  gjatë  duke favorizuar palët e lidhura  dhe ka paraqitur përpara autoritetit mbikëqyrës një  situatë  joreale  të  cilësisë  së  portofolit  të  kredisë.  Subjekti  nuk  ka respektuar kërkesat rregullatore lidhur me kufizimin e masës së penaliteteve.

Gjithashtu nga aspekti ligjor, ka patur shkelje të shumta lidhur me metodat e ndjekura për të mbledhur kreditë e këqija. Në rastet që organizata Drejtësi Sociale ka ndjekur ligjërisht, MCA ka blerë kredi të shlyera më parë, ka vendosur tarifa abuzive për ti marrë qytetarëve, ka përdorur kuti postare si adresë zyrtare, ka përdorur si përmbarues persona që nuk kanë licenca për ushtrimin e profesionit apo nuk kanë adresa sipas përcaktimeve ligjore, nuk  kanë marrë dijeni mbi nisjen e procesit të ekzekutimit të titujve ekzekutivë, kanë cënuar minimumin jetik në bllokimin e pagave,  dhe mbi të gjitha, ka ushtruar presion të lartë mbi qytetarët për të mbledhur kreditë.

Organizata Drejtësi Sociale këto shkelje të sipërpërmendura, i ka të evidentuara në disa procese gjyqësore të ndjekura nga ne. Gjithashtu ka asistuar qytetarët në ankesat për veprimet e përmbaruesve gjyqësorë privatë pranë Ministrisë së Drejtësisë dhe Dhomës Kombëtare të Përmbaruesve Gjyqësore Privatë për marrjen e masave disiplinore ndaj përmbaruesve.

COMMENTS

WORDPRESS: 0