Ligji / Përfaqësuesit e pakicave kombëtare, arsim në gjuhën e tyre

Elbasan / Për herë të parë prodhohet banania
Kavajë/Pa drita, banorët ndezin zjarre jashtë, për ti bërë ballë të ftohtit të dimrit (Video)
Bisedë me një killer serash që mbjell, korr dhe shet vdekje!

Prej shumë kohësh komuniteti rom dhe egjiptian e ka patur të theksuar mungesën e arsimimit. Kjo vlen për të gjitha moshat. Përpos paragjykimeve dhe problematikave që komunitetet kanë, arsimi për ta është një dritare më shumë, që u mundëson një integrim në shoqëri e një pjesëmarrje më aktive në komunitet.
Së fundmi, kemi një lajm të mirë për këto minoritete.

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 3, të nenit 13, të ligjit nr. 96/2017, “Për mbrojtjen e pakicave kombëtare në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe të Ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave ka vendosur:IMG 20210201 183030

–të gjithë personat që i përkasin një pakice kombëtare kanë të drejtë të arsimohen në gjuhën e pakicës kombëtare në institucione arsimore të caktuara me urdhër të ministrit përgjegjës për arsimin.

–në institucionet arsimore ekzistuese, ku gjuha e arsimimit është gjuha shqipe, nxënësit e një pakice kombëtare kanë të drejtë të arsimohen në gjuhën e pakicës kombëtare që i përkasin, si dhe të studiojnë historinë, traditat dhe kulturën e tyre, sipas kurrikulave e programeve të miratuara
nga ministria përgjegjëse për arsimin.

Më poshtë është vendimi i plotë:
 

                                                             VENDIM
                                               Nr. 1155, datë 24.12.2020
                PËR KRITERET PËR PËRCAKTIMIN E NJËSISË SË VETËQEVERISJES
  VENDORE, TË NUMRIT THELBËSOR DHE TË KËRKESËS SË MJAFTUESHMETË                                                                                 PERSONAVE TË PAKICAVE KOMBËTARE PËR T’U ARSIMUAR                                                                                                NË GJUHËN E PAKICËS KOMBËTARE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 3, të nenit 13, të ligjit nr. 96/2017,
“Për mbrojtjen e pakicave kombëtare në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të
Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe të ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:
1. Personat që i përkasin një pakice kombëtare kanë të drejtë të arsimohen në gjuhën e pakicës
kombëtare në institucione arsimore të caktuara me urdhër të ministrit përgjegjës për arsimin.
2. Në institucionet arsimore ekzistuese, ku gjuha e arsimimit është gjuha shqipe, nxënësit e një
pakice kombëtare kanë të drejtë të arsimohen në gjuhën e pakicës kombëtare që i përkasin, si dhe
të studiojnë historinë, traditat dhe kulturën e tyre, sipas kurrikulave e programeve të miratuara
nga ministria përgjegjëse për arsimin.

download

                     Foto ilustruese

 1. Njësitë e vetëqeverisjes vendore, numri thelbësor dhe kërkesa me qëllim sigurimin e së
  drejtës për t’u arsimuar në gjuhën e pakicës kombëtare përcaktohen në bazë të kritereve të
  mëposhtme:
  a) numri i personave që i përkasin pakicës kombëtare, i cili duhet të jetë jo më pak se 20
  (njëzet) për qind e numrit të përgjithshëm të banorëve të njësisë administrative, si nënndarje e
  bashkisë;
  b) periudha e regjistrimit si banor në njësinë e vetëqeverisjes vendore, sipas periudhave të
  regjistrimit të popullsisë, konfirmuar me vërtetim të lëshuar sipas të dhënave nga regjistrat
  themeltarë të gjendjes civile dhe/ose Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile të vitit 2010;
  c) kërkesa shkresore, paraqitur nga prindër apo kujdestarë të fëmijëve që i përkasin pakicës
  kombëtare, pranë bashkisë/njësisë administrative, ku shprehet vullneti në mënyrë shkresore dhe
  bazuar në të drejtën e vetidentifikimit për formimin e klasës.
 2. Numri i nxënësve që u përkasin pakicave kombëtare, që kanë të drejtën të arsimohen në
  gjuhën e pakicës kombëtare së cilës i përkasin, si dhe të studiojnë historinë, traditat dhe kulturën
  e tyre, duhet të jetë jo më pak se 15 (pesëmbëdhjetë) nxënës për klasë, në bazë të kërkesës
  shkresore nga prindërit apo kujdestarët, sipas përcaktimit në shkronjën “c”, të pikës 3, të këtij
  vendimi.
 3. Administrimi i informacionit për verifikimin e plotësimit të kritereve të përcaktuara në
  pikën 3, të këtij vendimi, bëhet nga prefekti i qarkut. Pas verifikimit të përmbushjes së kritereve,
  prefekti përcakton njësitë e vetëqeverisjes vendore, në të cilat personave që i përkasin një pakice
  kombëtare do t’u sigurohet e drejta të arsimohen në gjuhën e pakicës kombëtare.
 4. Njësitë e vetëqeverisjes vendore, të cilat janë përcaktuar sipas pikës 5, të këtij vendimi, kanë
  të drejtën e nismës për hapjen e klasave në gjuhën e pakicave kombëtare, në përputhje me
  parashikimet ligjore për krijimin e funksionimin e klasave në gjuhën e pakicave kombëtare.
 5. Ngarkohen Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Ministria e Brendshme, prefekti i qarkut
  dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore për zbatimin e këtij vendimi.
  Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Ky lajm u përgatit nga Informim.Al

COMMENTS

WORDPRESS: 0