Ligji i ri, bizneset të punësojnë persona me aftësi ndryshe

Ligji i ri, bizneset të punësojnë persona me aftësi ndryshe

Kur gjykatësit më të lartë thonë gjëra të pavërteta për romët : Nga Adam Weiss
Për të gjithë ata që nuk e kuptojnë ose nuk duan ta kuptojnë varfërinë, vecanërisht romët dhe egjyptianët e varfër!
DOMEN, SHKOLLA PA DRITA E PA UJË

Ligji i për nxitjen e Punësimit, i cili ka hyrë në fuqi së fundmi ka lehtësuar procedurat e biznesit për deklarimin e burimeve njerëzorë në zyrat e punës.

Neni 21 i ligjit të vjetër i detyronte bizneset të deklaronin çdo tre muaj të dhënat mbi stafet e punonjësve, që kishin lidhje me nivelin e tyre arsimor dhe me vitet në punë.

Ligji i ri  e heq këtë detyrim dhe njëkohësisht ul presionin e gjobave të ndaj biznesit. Me ligjin e vjetër një mos deklarimi në kohë në zyrën e punës penalizohej me 1 milionë lekë gjobë.

Por me ndryshimet e reja ligjore bizneset detyrohen me ligj që për çdo të 25 punësuar të punësojnë një person më aftësi ndryshe.

Nëse nuk e plotësojnë këtë detyrim bizneset e detyrohen te paguajnë kontribut në para në fondin e sigurimit social.

Bizneset që punësojnë shumë persona, sidomos ata të sektorit fason pohojnë se nuk kanë profile punë për këtë kategori personash.  Ndërkohë nuk e konsiderojnë të drejtë vendimin për të paguar një fond të posaçëm, pasi ata paguajnë taksa pikërisht që shteti t’i shpërndajë ato në shtresat në nevojë.

Me ligjin e ri,  bizneset kanë detyrimin që në rastet e fillimit të procedurave të falimentit me kërkesë të punëdhënësit, sipas legjislacionit në fuqi për falimentin, ky i fundit njofton strukturën përkatëse rajonale/vendore, jo më vonë se 20 ditë kalendarike, për vendimin e gjykatës për fillimin e procedurave të falimentit.

Gjithashtu me ligjin e ri çdo punëdhënës ka të drejtë të informohet për politikat e tregut të punës, legjislacionin e punës, programet e nxitjes së punësimit dhe programet e arsimit dhe formimit profesional, nëpërmjet strukturave rajonale të institucionit përgjegjës për punësimin dhe aftësitë.

Punëdhënësi ka të drejtë të publikojë në këtë strukturë vendet e lira të punës, nëpërmjet sistemit të informacionit të strukturave rajonale për të përfituar nga shërbimet e ndërmjetësimit dhe të përputhjes me vendin e punës që ato ofrojnë.

Punëdhënësi ka të drejtë të aplikojë në strukturën përkatëse rajonale për të përfituar nga programet e nxitjes së punësimit dhe të kualifikimeve që zbaton institucioni përgjegjës për punësimin dhe aftësitë.

 

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0