Kriza për punëtorë, legjislacioni nuk lejon aftësimin profesional të romëve dhe egjiptianëve të paarsimuar

Kriza për punëtorë, legjislacioni nuk lejon aftësimin profesional të romëve dhe egjiptianëve të paarsimuar

Të varfër dhe ilegalë në shtëpiat ku banojnë: komuniteti rom dhe egjiptian në Kavajë pa zgjidhje të qëndrueshme
Raporti i ERRC 2023/Gjuha e urrejtjes ndaj komunitetit Rom dhe Egjiptian prezente në media
Komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi gjen në shkelje Bashkinë Vlorë, rasti i një kryefamiljareje egjiptiane që nuk përfitonte ndihmë ekonomike

Kriza e mungesës së punëtorëve po ndihet në të gjithë sektorët e ekonomisë, duke u kthyer në një nga problematikat më të mëdha të bizneseve shqiptare. Ekspertët e shohin këtë si një mundësi për të përfshirë në tregun e punës pjesëtarë të komunitetit rom dhe egjiptian, të cilët qëndrojnë në moshë më vitale krahasuar me popullatën.

Megjithatë, mungesa e vëmendjes së shtetit në aftësimin e kësaj kategorie po e vështirëson integrimin e tyre në shoqëri. Kushtet për pjesëmarrjen e tyre në programe aftësimi dhe punësim janë kufizuese, duke i bërë ato të padisponueshme për shumicën e tyre.

Diskriminimi social dhe mosarsimimi janë pengesat kryesore për punësimin e tyre, ndërsa trajnimet mund të jenë një rrugë e mundshme për të lehtësuar këtë proces. Të dhënat e fundit tregojnë se shumica e punëkërkuesve romë dhe egjiptianë janë pa arsim fillor dhe përfitues të ndihmës ekonomike.

Për të adresuar këto sfida, është e rëndësishme që shteti të krijojë programe të përshtatshme për aftësimin dhe punësimin e komunitetit rom dhe egjiptian. Këto programe duhet të ofrojnë më shumë fleksibilitet në kushtet për regjistrimin dhe pjesëmarrjen, duke e lehtësuar qasjen e tyre në trajnime dhe kursime për të përshpejtuar integrimin e tyre në tregun e punës.

Në të njëjtën kohë, është e rëndësishme të përqendrohet në zvogëlimin e diskriminimit social dhe në adresimin e çështjeve të arsimit për këtë grup, duke ofruar më shumë mundësi për shkollim dhe aftësime profesionale. Kjo do të krijojë një rrugë të qëndrueshme drejt punësimit dhe integritetit shoqëror për pjesëtarët e kësaj komuniteti.

Disa masa që mund të merren për të adresuar këtë sfidë të përfshirjes së komunitetit rom dhe egjiptian në tregun e punës:

Krijimi i programeve të aftësimit dhe trajnimeve profesionale që ofrojnë kushte të përshtatshme për regjistrimin dhe pjesëmarrjen e tyre.

Lehtësimi i qasjes në trajnime dhe kurse për ata që nuk kanë përfunduar arsimin fillor.

Ofrimi i pagesave dhe stimujve për të motivuar pjesëmarrjen dhe përfundimin e programeve aftësuese.

Parandalimi i diskriminimit social dhe krijimi i një mjedisi më të favorshëm për punësimin e tyre nëpërmjet sensibilizimit dhe edukimit të punëdhënësve dhe publikut në përgjithësi.

Investimi në arsimin bazë dhe aftësimin profesional për komunitetin rom dhe egjiptian për të zvogëluar nivelin e mosarsimimit dhe për të rritur shanset e tyre për punësim në tregun e punës.

Përgatitja e politikave dhe strategjive qeveritare që adresojnë nevojat specifike të këtij komuniteti dhe inkurajojnë pjesëmarrjen e tyre në tregun e punës.

COMMENTS

WORDPRESS: 0