Komisioneria prane KE/ Autoritetet Bullgare duhet të parandalojnë dëbimet e detyruara dhe margjinalizimin e Romëve dhe të përmirësojnë mundësinë e tyre për strehim të përshtatshëm

Komisioneria prane KE/ Autoritetet Bullgare duhet të parandalojnë dëbimet e detyruara dhe margjinalizimin e Romëve dhe të përmirësojnë mundësinë e tyre për strehim të përshtatshëm

Eddie Murphy shkon në pistën e vallëzimit me vajzën Bria në dasmën e saj me Michael Xavier
Tragjedi në ditët e para të 2022/ 5 të vdekur dhe 21 të plagosur nga përplasja e autobuzit
Fshikullohet 40 herë pasi foli me një burrë në telefon

Komisionerja për të Drejtat e Njeriut pranë Komisionit Europian publikoi sot paraqitjen e saj në Komitetin e Ministrave në kontekstin e mbikëqyrjes së ekzekutimit të aktgjykimit të 24 Prillit 2012 nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut në çështjen Yordanova dhe të tjerët kundër Bullgarisë.

 

Çështja ka të bëjë me dëbimin e planifikuar të romëve nga një vendbanim informal në kryeqytetin Bullgar në kundërshtim me Nenin 8 (e drejta për jetë private dhe familjare) të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Komisioneri i bazon vëzhgimet në raportin e saj për Bullgarinë të botuar në Mars 2020 dhe punën e saj të vazhdueshme për të promovuar respektimin e të drejtave të njeriut të Romëve në të gjithë vendet anëtare të Këshillit të Evropës.

 

Komisioneri thekson se përveç shkeljes serioze të së drejtës për strehim adekuat, dëbimet e detyruara në fakt mund të çojnë në shkelje të një spektri të gjerë të të drejtave të njeriut, që do të thotë se është thelbësore parandalimi i tyre. Ajo tregon se shtetet kanë një detyrim të kufizojnë rrezikun e shkeljeve të të drejtave të njeriut në lidhje me dëbimet dhe të sigurojnë që parimet e proporcionalitetit dhe mosdiskriminimit të respektohen në çdo proces dëbimi.

 

Ajo gjithashtu konsideron se problemi i dëbimit të Romëve në Bullgari mund të adresohet në mënyrë efektive vetëm në kontekstin e një përpjekje më të gjerë për të trajtuar paragjykimin e përhapur dhe racizmin institucional kundër Romëve, dhe përmes ndryshimeve strukturore në fushën e të drejtave të strehimit. Në lidhje me këtë, ajo përsërit shqetësimet e saj në lidhje me pengesat e shumta për aksesin e romëve në strehimin social, duke përfshirë kundërshtimin publik në nivelin lokal, i cili ka bërë që disa komuna të anulojnë projektet e ndërtimit.

 

“Që rrethi vicioz i dëbimeve të ndalet, autoritetet duhet të largohen nga qasjet ndëshkuese dhe të fillojnë të adresojnë situatën e strehimit të Romëve në bazë të standardeve përkatëse ndërkombëtare të të drejtave të njeriut”, përfundon ajo, duke detajuar hapat që ajo mendon se duhet të jenë të marra për të parandaluar dëbimet e detyruara në dritën e këtyre standardeve.

Shpesh kemi parë që situata të tilla kanë ndodhur dhe në vendin tonë me familjet egjiptiane dhe rome. Kjo deklaratë vlenë dhe për institucionet shqiptare.

COMMENTS

WORDPRESS: 0