Dokumentacioni që  nevojitet për të aplikuar për “Kredi të Butë”

“Një shije shumë të keqe dhe një imazh te pariparueshëm”- Politikania Gjermane letër Ramës për përdorimin e të dhënave personale për qëllime elektorale
Të porsalindurit me ngjyrë  kanë mundësi më të larta të vdesin kur kujdesen nga mjekët e Bardhë
Rritet numri i viktimave dhe të plagosurve në Stamboll, Erdogan: Sulm i pabesë, shpërthimi po hetohet

Familjet të cilat kërkojnë të përfitojnë nga program për kredi të buta nuk duhet të kenë banesë në pronësi si dhe të plotësojnë nivelin e të ardhurave . Niveli  i të ardhurave që duhet të plotësojnë personat që aplikojnë duhet të në kufijtë : 31.618 lekë-52.684 lekë për familjet nga 1-2 persona; 42.593 lekë-67.72 lekë për familjet e përbëra nga 3 persona; 55.05 lekë-86.153 lekë për familjet e përbëra nga 4 persona; 69.748 lekë-109.875 lekë për familjet e përbëra nga mbi 5 persona.

Ja dokumentat që nevojiten për aplikimin e Kredisë së butë:

1.Certifikata e lindjes së aplikantit dhe çertifikata e gjendjes familjare.

2.Vërtetim vendbanimi në bashki.

3.Vërtetim i të ardhurave neto dhe bruto ,(vërtetim punësimi),shoqëruar me vërtetim nga Drejtoria Rajonale Tatimore për derdhjen e kontributeve të sigurime shoqërore dhe shëndetësore.

4.Vërtetim nga ZRPP se familja apo ndonjë anëtar i familjes nuk disponojnë në pronësi banesë a ndonjë mjedis ,që mund të përdoret si i tillë.

5.Vërtetim nga ZRPP të origjinës se figuron e regjistruar asnjë pronë e cila mund të përdoret edhe për strehim ,për familjet që kanë ndryshuar vendbanim për efekt punësimi ,për të gjithë anëtarët e familjes.

6.Dokument zyrtar i celebrimit dhe çertifikatat personale,për efekt të llogaritjes së moshës ,për çiftet e reja.

7.Dokument nga oraganet Tatimore dhe ato të sigurimeve shoqërore për derdhjen e kontributeve për të gjithë anëtarët e vetëpunësuar të familjes.

Dokumentet shtesë që kërkohen për familjet që kanë persona me aftësi të kufizuar ,gratë kryefamiljare, gratë e dhunuara:

1.Dokumentet shtesë që kërkohen për familjet që kanë persona me aftësi të kufizuar në familje, gratë kryefamiljare, gratë e dhunuara etj.

2.Vërtetim nga zyra e ndihmës dhe përkujdesjes pranë njësive të qeverisjes vendore për anëtarë të përfshirë në programin e ndihmëës ekonomike dhe të pagesës për personat me aftësi të kufizuar.

3.Vërtetim nga zyra e punës e njësisë vendore përkatëse për personat e përfshirë në programin e pagesës së papunësisë.

4.Vërtetim nga organet e sigurimeve shoqërore për personat në pension.

5.Vërtetim nga ZRPP se familja apo ndonjë anëtar i saj nuk disponojnë në pronësi banesë apo ndonjë mjedis ,që mund të përdoret si i tillë. Vërtetim nga ZRPP për sipërfaqen e pronës që zotëron familja apo ndonjë anëtar i saj, kur banesa është me sipërfaqe nën normat nën fuqi të strehimit.

6.Vërtetim nga ZRPP të origjinës se nuk figuron e regjistruar asnjë pronë,  e cila mund të përdoret edhe për strehim , për familjet që kanë ndryshuar vendbanimin për efekt punësimi ,për të gjithë anëtarët e familjes..

7.Vendimi  i gjykatës ,që i lë në ngarkim fëmijën ose fëmijët për çiftet e divorcuara ,shoqëruar me vërtetim nga zyra e përmbarimit për masën e pensionit që përfitojnë për fëmijët.

8.Vërtetim përkatës nga institucioni ku ka qenë i strehuar dhe librezën e jetimit ,dhënë nga institucioni shtetëror i autorizuar ,për individët me statusin e jetimit.

9.Vërtetim nga komisioni mjekësor për përcaktimin e aftësisë së kufizuar ,për individë me aftësi të kufizuar.

10.Nëse jetoni në një banesë me kushte jo të  mira ose që rrezikon shembjen , kopja origjinale e vërtetimit e lëshuar nga shërbimet teknike të bashkisë.

11.Dokumenti i lëshuar nga institucionet përkatëse shtetërore për personat që kanë statusin “emigrant “,” punëtor emigrant” dhe azilkërkues.

12.Dokumenti i  lëshuar nga institucionet përkatëse shtetërore për familjet e punonjësve të rënë në detyrë ,që u përkasin Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës etj.

13.Dokumenti i lëshuar nga institucionet përkatëse për viktimat e dhunës në familje.

14.Urdhëri   i mbrojtjes i lëshuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor , seksioni familjar ,(fotokopje e njehsuar me origjinalin).

15.Vërtetim i  marrë nga Qendra Kombëtare e Shërbimit të Përkujdesit Shoqëror për viktimat e dhunës në familje, e ngritur nga Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë.

16.Vërtetim nga strukturat e Shërbimit Social ,Qendrave Sociale dhe rehabilitimit për viktimat e dhunës pranë njësive të qeverisjes vendore.

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0